DuPont Lærling i fagoperatør i kjemisk prosessindustri. in Vestlandet, Norway

Lærling i fagoperatør i kjemisk prosessindustri. (Job Number: CHE00001096)

Description

Kjemiprosessfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen styring og overvåking av produksjon i prosessindustrien samt rensing av drikkevann, avløpsvann og prosessvann. Kjemisk prosessindustri er sentral i arbeidet med å utvinne, ivareta og videreforedle naturressurser. Faget skal medvirke til en bærekraftig utnytting av naturgitte verdier og bidra til reduksjon av skadelige utslipp.

Opplæringen skal bidra til utvikling av lærlingens kompetanse i prosesser og produksjonsmetoder. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle den enkeltes forståelse for sammenhengen mellom produksjon, miljø, økonomi og kvalitet. Opplæringen skal også fremme utvikling av kommunikasjonsferdigheter og evne til problemløsning.

Opplæringen skal legge til rette for variert trening i vurdering og analyse av prosesser og innstilling og overvåking av prosessvariabler. Videre skal opplæringen legge til rette for selvstendig arbeid og samarbeid på tvers av faggrupper. Opplæringen skal også fremme respekt, toleranse og likeverd. Arbeid etter prosedyrer, standarder og krav til helse, miljø og sikkerhet skal stå sentralt i opplæringen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Qualifications

  • Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i kjemiprosessfaget innebærer å beskrive arbeidsoppgavene. Det innebærer også risikovurderinger og avviksrapporter. Videre dreier det seg om å kommunisere med kollegaer og andre samarbeidspartnere om faglige spørsmål.

  • Å kunne lese i kjemiprosessfaget innebærer å forstå og følge arbeidsbeskrivelser, manualer, prosedyrer og standarder.

  • Å kunne regne i kjemiprosessfaget innebærer å beregne trykk, temperatur, blandingsforhold og andre prosessparametere. Videre innebærer det innstilling av prosessanlegg og måling og registrering i henhold til tegninger, skjemaer og standarder for produktkvalitet.

  • Å kunne bruke digitale verktøy i kjemiprosessfaget innebærer å bruke digitale verktøy til informasjonssøk, kommunikasjon, koordinering av aktiviteter og planlegging av arbeidsoppgaver. Videre innebærer det bruk av digitale styrings- og overvåkingssystemer.

Primary Location: EMEA-Norway-Vestlandet-Haugesund

Organization: Nutrition and Health

Schedule: Full-time

Education Level: Other

Employee Status: Temporary

Job Type: Entry Level

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.